مشاوره پزشکی

آخرین پرسش و پاسخ ها

اگر در بارداری اول رگام تزریق کرده اید در بارداری دوم اقدام خاصی نیاز نیست و فقط باید در همان هفته ۲۸ بارداری امپول رگام در این بارداری نیز تزریق شود.